PowerBall

$ 100,000,000

Fresh
Fresh
Fresh

แจ็คพอตลอตเตอรี่ลอตเตอรี่

ในส่วนนี้คุณสามารถค้นหาขนาดปัจจุบันของแจ็คพอตลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ รวมถึงภาษีที่ต้องชำระเพื่อรับรางวัลของคุณ

แจ็คพอต PowerBall

ตารางด้านล่างแสดงความแตกต่างระหว่างการชำระเงินงวดและผลรวมเงินสด

ประเภทแจ๊คพอต เงินปี ผลรวมของเงินสดก้อน
เงินรางวัล $100,000,000 $0
ภาษีของรัฐบาลกลาง (37%) -$37,000,000 -$0
ภาษีของรัฐ (8%) -$8,000,000 -$0
รวม $55,000,000 $0

ตารางการคำนวณเงินรายปี

ผู้ชนะแจ็คพอตที่เลือกการจ่ายเงินงวดจะได้รับเงินรางวัลในอีกสามสิบปี โปรดทราบว่าการชำระเงินจะเพิ่มขึ้น 5% ทุกปี ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินงวดและภาษีสำหรับแต่ละปี

ปี ค่าเงินรายปี ภาษีของรัฐบาลกลาง (37%) ภาษีของรัฐ (8%) รวม
2023 $1,505,144 -$556,903 -$120,411 $827,829
2024 $1,580,401 -$584,748 -$126,432 $869,220
2025 $1,659,421 -$613,986 -$132,754 $912,681
2026 $1,742,392 -$644,685 -$139,391 $958,315
2027 $1,829,511 -$676,919 -$146,361 $1,006,231
2028 $1,920,987 -$710,765 -$153,679 $1,056,543
2029 $2,017,036 -$746,303 -$161,363 $1,109,370
2030 $2,117,888 -$783,619 -$169,431 $1,164,838
2031 $2,223,782 -$822,800 -$177,903 $1,223,080
2032 $2,334,972 -$863,939 -$186,798 $1,284,234
2033 $2,451,720 -$907,136 -$196,138 $1,348,446
2034 $2,574,306 -$952,493 -$205,944 $1,415,868
2035 $2,703,021 -$1,000,118 -$216,242 $1,486,662
2036 $2,838,173 -$1,050,124 -$227,054 $1,560,995
2037 $2,980,081 -$1,102,630 -$238,406 $1,639,045
2038 $3,129,085 -$1,157,762 -$250,327 $1,720,997
2039 $3,285,540 -$1,215,650 -$262,843 $1,807,047
2040 $3,449,816 -$1,276,432 -$275,985 $1,897,399
2041 $3,622,307 -$1,340,254 -$289,785 $1,992,269
2042 $3,803,423 -$1,407,266 -$304,274 $2,091,882
2043 $3,993,594 -$1,477,630 -$319,488 $2,196,477
2044 $4,193,274 -$1,551,511 -$335,462 $2,306,300
2045 $4,402,937 -$1,629,087 -$352,235 $2,421,615
2046 $4,623,084 -$1,710,541 -$369,847 $2,542,696
2047 $4,854,238 -$1,796,068 -$388,339 $2,669,831
2048 $5,096,950 -$1,885,872 -$407,756 $2,803,323
2049 $5,351,798 -$1,980,165 -$428,144 $2,943,489
2050 $5,619,388 -$2,079,173 -$449,551 $3,090,663
2051 $5,900,357 -$2,183,132 -$472,029 $3,245,196
2052 $6,195,375 -$2,292,289 -$495,630 $3,407,456
$100,000,000 -$37,000,000 -$8,000,000 $55,000,000